Izinyanga ngesi Zulu

Months of the year in Zulu language:

1. January is u Masingana
Kusingwa izigabe ngaphansi kwamagwagwa ezintanga.

2. February is u Nhlolanja
Izinja ziyalandelana futhi ziyakhwelana. (dogs in heat)

3. March is u Ndasa
Ukudla kwasekwindla sekuyadliwa izingane ziyadansazela. (harvest time)

4. April is u Mbasa
Kuqala ukubanda sekuyabaswa. (start of the cold season)

5. May is u Nhlaba
Sekushesha ukuhlwa sekungena ubusika. (early sunset)

6. June is u Nhlangulana
Izihlahla seziwisa amacembe, ubusika sebungene. (winter)

7. July is u Ntulikazi
Izwe seligcwele izintuli, kunomoya omningi (windy)

8. August is u Ncwaba
Sekuqala ukuvela uhlaza, kuyancwaba. (grass start to be green)

9. September is u Mandulo
Kuqala imvula, abantu baqala ukundulelisa. (Start of rainy season)

10. October is u Mfumfu
Izihlahla seziyathela, emasimini kuyafufusa. (plants start to grow)

11. November is u Lwezi
Amaxoxo asekhala kakhulu, kumanzi. (wet season)

12. December is u Zibandlela
Izindlela ziyavaleka, isikhotha sikhulu, izulu liyana. (heavy rains)

Yizo-ke lezi kusemqoka ukuthi sizazi ngolwimi lwethu zingamagugu ethu.
Here there are, it is important to know them in our language as it is our heritage.
*STANLEY MBATHA aka Mbathastan*

8 thoughts on “Izinyanga ngesi Zulu

  1. Unhlolanja akushiwo zona izinja eziphinganayo, kusuke kuhlolwa intshakaza yamabele emasimini, yiyona lena ebizwa ngezinja…izinja lezi okhuluma ngazo ziphingana noma nini azikhethii nyanga, as long as the female is in heart they mate even ngo Zibandlela.

  2. Bengicela ngesikhatsi lesilandzelako ubhale ngemlandvo wesive sema Zulu kanya nemakhosi akwa Zulu. Kusuka Ku Ntu kuya kuMageba. And by the way I work for Wikipedia an online encyclopedia, I’m Swati but I do contribute in IsiZulu but it’s a challenge because although our languages fall under Nguni they are not exactly the same. The very reason that brought me here on this page was to check the months in isiZulu which is different from Siswatoi. It would be nice to find a person who is Zulu speaking who would contribute on the Zulu Wikipedia.

    If you are interested and would like to know how to contribute please do contact me on bobby.shabangu@wikimedia.org.za or bobbyshabangu@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s